Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Steamworks BV als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Steamworks BV. zijn aanvaard. Aan toezeggingen van enig medewerker van Steamworks BV kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door Steamworks BV zijn bevestigd.
2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Steamworks BV schriftelijk en expliciet is aanvaard.

Artikel 2. Definities
Steamworks BV: de besloten vennootschap Steamworks BV
(zie voor verdere gegevens art. 9).
Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.
Koper: de persoon die met Steamworks BV een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals bijvoorbeeld concerten, evenementen of sportwedstrijden.
Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.
Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door Steamworks BV van de door koper geplaatste order welke door Steamworks BV wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.
Evenement: elke mogelijke activiteit waarvoor (e)tickets beschikbaar zijn gesteld.
Nominale waarde: de vermelde waarde op het ticket, zoals bepaald door de organisator.

Artikel 3. Totstandkoming en annulering overeenkomst
1. Een aanbod van Steamworks BV wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door Steamworks BV gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) de koper wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop volledig heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door Steamworks BV is ontvangen; en nadat Steamworks BV de koper van een orderbevestiging heeft voorzien.
2. Van aanvaarding van een aanbod van Steamworks BV door de koper is ook sprake indien de koper de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Steamworks BV. De koper die telefonisch boekt gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Steamworks BV.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat de koper de bestelling heeft bevestigd door te klikken op de button [Akkoord] in het bestelproces. Steamworks BV heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
4. Indien de koper geen orderbevestiging heeft ontvangen, ten gevolge van een fout of onvolledigheid door de koper, is koper gebonden aan de bestelling.
5. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd.
6. De Wet Koop op Afstand, waarbij de koper het recht heeft op ontbinding van de koop binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen, is niet van toepassing omdat tickets vallen onder bederfelijke goederen in verband met de verbondenheid aan de executiedatum. (Burgerlijk Wetboek, Boek 7, art 46d.)

Artikel 4. Prijzen
1. In de gehanteerde prijs zijn alle kosten inbegrepen incl btw., met uitzondering van de servicekosten van €1,- per ticket.
2. De door Steamworks BV gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets (de marktwerking van vraag een aanbod). Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Steamworks BV heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
3. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde in verband met de gebondenheid aan de executiedatum.
4. In gevolge artikel 28b van de Wet Omzetbelasting is het niet toegestaan BTW te vermelden op de factuur en/of de tickets.
5. Wilt u het pand verlaten en binnen 1 uur terugkeren, dan betaald u eenmalig 5 euro.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper in verzuim is.
2. Betaling dient te worden verricht op de website van Steamworks BV aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door Steamworks BV nader aan te geven wijze.
3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. Steamworks BV zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van Steamworks BV een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. Steamworks BV is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
5. Steamworks BV is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien koper de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat een beroep op ontbinding is gedaan.

Artikel 6. Levering tickets
1. Ticket Tribune spant zich in de tickets tot uiterlijk de aanvang van het evenement aan koper te verstrekken.
2. Tickets worden in alle gevallen (elektronische) e-tickets per e-mail verzonden..
3 Mocht uw uw ticket niet hebben binnengekregen meld dit dan door contact met ons op te nemen. 0264423343, jasper@steamworks.nl of orders@steamworks.nl
.
6. Steamworks BV is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de ontvanger op het opgegeven adres of wanneer door toedoen van door Steamworks BV ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
1. In voorkomende gevallen kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van koper of gebruiker van het ticket.
2. De koper en/of de gebruiker van een door Steamworks BV geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Steamworks BV zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
4a. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Steamworks BV (bijvoorbeeld bij surséance of faillissement van de organisator) of Steamworks BV binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. In die gevallen zal 100% van de overeengekomen prijs worden betaald. Bij een eventuele mogelijkheid tot annulering van een evenement worden de servicekosten niet gerestitueerd.
4b. Steamworks BV is wederverkoper van tickets. De aangeboden tickets betreffen doorverkochte tickets. Steamworks BV wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval zal Steamworks BV aansprakelijk zijn, behoudens voor zover dit geen gevolg is van opzet of grove schuld van de koper en/of gebruiker.
4c. Om tot vergoeding over te gaan dient de koper binnen 7 dagen na aanvang het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan Steamworks BV te verstrekken.
4d. Indien Steamworks BV vooraf een probleem constateert, kan Steamworks BV dit oplossen door opnieuw tickets te verstrekken. Koper is gehouden dit te aanvaarden.
5. De door Steamworks BV aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets zijn conform de gehanteerde rangindeling van de organisator van het evenement.
6. Koper en/of gebruiker van een door Steamworks BV geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Steamworks BV rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket. Koper ontleent geen rechten aan de op de website aangegeven tijd van aanvang.
7. Afgelasting van evenementen komen voor rekening van Steamworks BV. Steamworks BV vergoedt de door de koper betaalde prijs van de tickets, op voorwaarde dat de koper de toegangsbewijzen (aangetekend) naar Steamworks BV terugstuurt binnen twee weken na de bekendmaking van annulering van het evenement.
8. Bij verplaatsing van het evenement is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.
9. De inhoud van de website van Steamworks BV is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan kan koper jegens Steamworks BV geen rechten ontlenen.
10. Eventuele aansprakelijkheid van Steamworks BV is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

Artikel 8. Overmacht
1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
2. Een beroep op overmacht staat Steamworks BV open indien de tekortkoming van Ticket Steamworks BV Tribune een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Steamworks BV door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
3. Ingeval Steamworks BV door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper, is Steamworks BV gehouden de door koper voor die tickets betaalde prijs aan deze te vergoeden.

Artikel 9. Website van Steamworks BV
1. Op de website van Steamworks BV gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of fouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Steamworks BV bekend waren ten tijde van het plaatsen van de content op de website.

Artikel 10. Gegevens van en over Steamworks BV
1. Steamworks BV is gevestigd te (6811jn) Arnhem, Roermondsplein 32 en in het handelsregister geregistreerd onder nummer 090 44 326 en BTW nummer 004372153b01
2. . Steamworks BV is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het verkopen van tickets voor uitverkochte dan wel populaire evenementen.
3. Steamworks BV garandeert de echtheid van de tickets.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Steamworks BV en de koper, tenzij Steamworks BV er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.